Hanuman Chalisa Lyrics In Tamil » ஹனுமான் சாலிசா தமிழ்

Hanuman chalisa lyrics in tamil

Hanuman Chalisa Lyrics In Tamil » ஹனுமான் சாலிசா தமிழ்
Hanuman Chalisa Lyrics In Tamil » ஹனுமான் சாலிசா தமிழ்

Hanuman Chalisa In Tamil Doha | தமிழ் தோஹாவில் ஹனுமான் சாலிசா

ஶ்ரீ கு³ரு சரண ஸரோஜ ரஜ நிஜமன முகுர ஸுதா⁴ரி ।
வரணௌ ரகு⁴வர விமலயஶ ஜோ தா³யக ப²லசாரி ॥
பு³த்³தி⁴ஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார ।
ப³ல பு³த்³தி⁴ வித்³யா தே³ஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார ॥

Hanuman Chalisa In Tamil Chaupai | தமிழ் சௌபாயில் ஹனுமான் சாலிசா

ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான கு³ண ஸாக³ர ।
ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாக³ர ॥ 1 ॥

ராமதூ³த அதுலித ப³லதா⁴மா ।
அஞ்ஜனி புத்ர பவனஸுத நாமா ॥ 2 ॥

மஹாவீர விக்ரம பஜ³ரங்கீ³ ।
குமதி நிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ³ ॥3 ॥

கஞ்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா ।
கானந குண்ட³ல குஞ்சித கேஶா ॥ 4 ॥

ஹாத²வஜ்ர ஔ த்⁴வஜா விராஜை ।
கான்தே² மூஞ்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை ॥ 5॥

ஶங்கர ஸுவன கேஸரீ நன்த³ன ।
தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக³ வன்த³ன ॥ 6 ॥

வித்³யாவான கு³ணீ அதி சாதுர ।
ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர ॥ 7 ॥

ப்ரபு⁴ சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா ।
ராமலக²ன ஸீதா மன ப³ஸியா ॥ 8॥

ஸூக்ஷ்ம ரூபத⁴ரி ஸியஹி தி³கா²வா ।
விகட ரூபத⁴ரி லங்க ஜலாவா ॥ 9 ॥

பீ⁴ம ரூபத⁴ரி அஸுர ஸம்ஹாரே ।
ராமசன்த்³ர கே காஜ ஸம்வாரே ॥ 1௦ ॥

லாய ஸஞ்ஜீவன லக²ன ஜியாயே ।
ஶ்ரீ ரகு⁴வீர ஹரஷி உரலாயே ॥ 11 ॥

ரகு⁴பதி கீன்ஹீ ப³ஹுத ப³டா³யீ ।
தும மம ப்ரிய ப⁴ரத ஸம பா⁴யீ ॥ 12 ॥

ஸஹஸ்ர வத³ன தும்ஹரோ யஶகா³வை ।
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட² லகா³வை ॥ 13 ॥

ஸனகாதி³க ப்³ரஹ்மாதி³ முனீஶா ।
நாரத³ ஶாரத³ ஸஹித அஹீஶா ॥ 14 ॥

யம குபே³ர தி³க³பால ஜஹாம் தே ।
கவி கோவித³ கஹி ஸகே கஹாம் தே ॥ 15 ॥

தும உபகார ஸுக்³ரீவஹி கீன்ஹா ।
ராம மிலாய ராஜபத³ தீ³ன்ஹா ॥ 16 ॥

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீ⁴ஷண மானா ।
லங்கேஶ்வர ப⁴யே ஸப³ ஜக³ ஜானா ॥ 17 ॥

யுக³ ஸஹஸ்ர யோஜன பர பா⁴னூ ।
லீல்யோ தாஹி மது⁴ர ப²ல ஜானூ ॥ 18 ॥

ப்ரபு⁴ முத்³ரிகா மேலி முக² மாஹீ ।
ஜலதி⁴ லாங்கி⁴ க³யே அசரஜ நாஹீ ॥ 19 ॥

து³ர்க³ம காஜ ஜக³த கே ஜேதே ।
ஸுக³ம அனுக்³ரஹ தும்ஹரே தேதே ॥ 2௦ ॥

ராம து³ஆரே தும ரக²வாரே ।
ஹோத ந ஆஜ்ஞா பி³னு பைஸாரே ॥ 21 ॥

ஸப³ ஸுக² லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா ।
தும ரக்ஷக காஹூ கோ ட³ர நா ॥ 22 ॥

ஆபன தேஜ ஸம்ஹாரோ ஆபை ।
தீனோம் லோக ஹாங்க தே காம்பை ॥ 23 ॥

பூ⁴த பிஶாச நிகட நஹி ஆவை ।
மஹவீர ஜப³ நாம ஸுனாவை ॥ 24 ॥

நாஸை ரோக³ ஹரை ஸப³ பீரா ।
ஜபத நிரன்தர ஹனுமத வீரா ॥ 25 ॥

ஸங்கட ஸே ஹனுமான சு²டா³வை ।
மன க்ரம வசன த்⁴யான ஜோ லாவை ॥ 26 ॥

ஸப³ பர ராம தபஸ்வீ ராஜா ।
தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா ॥ 27 ॥

ஔர மனோரத⁴ ஜோ கோயி லாவை ।
தாஸு அமித ஜீவன ப²ல பாவை ॥ 28 ॥

சாரோ யுக³ ப்ரதாப தும்ஹாரா ।
ஹை ப்ரஸித்³த⁴ ஜக³த உஜியாரா ॥ 29 ॥

ஸாது⁴ ஸன்த கே தும ரக²வாரே ।
அஸுர நிகன்த³ன ராம து³லாரே ॥ 3௦ ॥

அஷ்ட²ஸித்³தி⁴ நவ நிதி⁴ கே தா³தா ।
அஸ வர தீ³ன்ஹ ஜானகீ மாதா ॥ 31 ॥

ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா ।
ஸதா³ ரஹோ ரகு⁴பதி கே தா³ஸா ॥ 32 ॥

தும்ஹரே பஜ⁴ன ராமகோ பாவை ।
ஜன்ம ஜன்ம கே து³க² பி³ஸராவை ॥ 33 ॥

அன்த கால ரகு⁴பதி புரஜாயீ ।
ஜஹாம் ஜன்ம ஹரிப⁴க்த கஹாயீ ॥ 34 ॥

ஔர தே³வதா சித்த ந த⁴ரயீ ।
ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக² கரயீ ॥ 35 ॥

ஸங்கட க(ஹ)டை மிடை ஸப³ பீரா ।
ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத ப³ல வீரா ॥ 36 ॥

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோ³ஸாயீ ।
க்ருபா கரஹு கு³ருதே³வ கீ நாயீ ॥ 37 ॥

ஜோ ஶத வார பாட² கர கோயீ ।
சூ²டஹி ப³ன்தி³ மஹா ஸுக² ஹோயீ ॥ 38 ॥

ஜோ யஹ படை³ ஹனுமான சாலீஸா ।
ஹோய ஸித்³தி⁴ ஸாகீ² கௌ³ரீஶா ॥ 39 ॥

துலஸீதா³ஸ ஸதா³ ஹரி சேரா ।
கீஜை நாத² ஹ்ருத³ய மஹ டே³ரா ॥ 4௦ ॥

Hanuman Chalisa In Tamil Doha | தமிழ் தோஹாவில் ஹனுமான் சாலிசா

பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்க³ல்த³ மூரதி ரூப் ।
ராம லக²ன ஸீதா ஸஹித – ஹ்ருத³ய ப³ஸஹு ஸுரபூ⁴ப் ॥
ஸியாவர ராமசன்த்³ரகீ ஜய । பவனஸுத ஹனுமானகீ ஜய । போ³லோ பா⁴யீ ஸப³ ஸன்தனகீ ஜய ।

Hanuman Chalisa Lyrics In Tamil ( English )

Hanuman Chalisa Lyrics In Tamil ( English )

Shri Guru Charan Saroj raj
Nija manu Mukura sudhari।
Baranau Raghuvar Bimal Jasu
Jo Dayaku Phala Chari॥
Budheeheen Tanu Jannike
Sumiro Pavan Kumara।
Bal Buddhi Vidya Dehoo Mohee
Harahu Kalesh Vikaar॥
॥ Hanuman chalisa lyrics in tamil Chaupai ॥
Jai Hanuman gyan gun sagar ।
Jai Kapis tihun lok ujagar ॥
Ram doot atulit bal dhama ।
Anjani putra Pavan sut nama ॥
Mahabir vikram Bajrangi ।
Kumati nivar sumati Ke sangi ॥
Kanchan varan viraj subesa ।
Kanan Kundal Kunchit Kesha ॥
Hath Vajra Aur Dhwaja Viraje ।
Kaandhe moonj janeu saaje ॥
Sankar suvan kesri Nandan ।
Tej prataap maha jag vandan ॥
Vidyavaan guni ati chatur ।
Ram kaj karibe ko aatur ॥
Prabhu charitra sunibe ko rasiya ।
Ram Lakhan Sita man Basiya ॥
Sukshma roop dhari Siyahi dikhava ।
Vikat roop dhari lank jalava ॥
Bhim roop dhari asur sanhare ।
Ramachandra ke kaj sanvare ॥
Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye ।
Shri Raghuvir Harashi ur laye ॥
Raghupati Kinhi bahut badai ।
Tum mama priya Bharat-hi-sam bhai ॥
Sahas badan tumharo yash gaave ।
As kahi Shripati kanth lagaave ॥
Sankadhik Brahmaadi Muneesa ।
Narad Sarad sahit Aheesa ॥
Yam Kuber Dikpaal Jahan te ।
Kavi kovid kahi sake kahan te ॥
Tum upkar Sugreevahin keenha ।
Ram milaye rajpad deenha ॥
Tumhro mantra Vibheeshan maana ।
Lankeshwar Bhaye Sab jag jana ॥
Yug sahasra yojan par Bhanu ।
Leelyo tahi madhur phal janu ॥
Prabhu mudrika meli mukh mahee ।
Jaladhi langhi gaye achraj nahee ॥
Durgam kaj jagat ke jete ।
Sugam anugraha tumhre tete ॥
Ram duwaare tum rakhvare ।
Hot na agya binu paisare ॥
Sab sukh lahai tumhari sarna ।
Tum rakshak kahu ko darna ॥
Aapan tej samharo aapai ।
Teenon lok hank te kanpai ॥
Bhoot pisaach Nikat nahin aavai ।
Mahavir jab naam sunavai ॥
Nase rog harae sab peera ।
Japat nirantar Hanumat beera ॥
Sankat se Hanuman chhudavai ।
Man Kram Vachan dhyan jo lavai ॥
Sab par Ram tapasvee raja ।
Tin ke kaj sakal Tum saja ॥
Aur manorath jo koi lavai ।
Soi amit jeevan phal pavai ॥
Charon jug partap tumhara ।
Hai parsiddh jagat ujiyara ॥
Sadhu Sant ke tum Rakhware ।
Asur nikandan Ram dulare ॥
Ashta siddhi nav nidhi ke data ।
As var deen Janki mata ॥
Ram rasayan tumhare pasa ।
Sada raho Raghupati ke dasa ॥
Tumhare bhajan Ram ko pavai ।
Janam janam ke dukh bisraavai ॥
Antkaal Raghuvar pur jayee ।
Jahan janam Hari Bhakt Kahayee ॥
Aur Devta Chitt na dharahin ।
Hanumat sei sarv sukh karahin ॥
Sankat kate mite sab peera ।
Jo sumirai Hanumat Balbeera ॥
Jai Jai Jai Hanuman Gosain ।
Kripa Karahun Gurudev ki nayin ॥
Jo shat bar path kare koi ।
Chhutahin bandi maha sukh hoi ॥
Jo yeh padhe Hanuman Chalisa ।
Hoye siddhi saakhi Gaureesa ॥
Tulsidas sada hari chera ।
Keejai Nath Hriday mahn dera ॥
॥ Hanuman chalisa lyrics in tamil Doha ॥
Pavan Tanay Sankat Harana
Mangala Murati Roop ।
Ram Lakhan Sita Sahita
Hriday Basahu Soor Bhoop ॥

5/5 - (1 vote)
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro
Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Refresh