Jaimini.in » भक्ति ( Bhakti ) » भजन लिरिक्स ( Bhajan Lyrics ) » हनुमान जी भजन लिरिक्स » Hanuman Chalisa Telugu » హనుమాన్ చాలీసా తెలుగు సాహిత్యం

Hanuman Chalisa Telugu » హనుమాన్ చాలీసా తెలుగు సాహిత్యం

Hanuman Chalisa Telugu

Hanuman Chalisa Telugu | hanuman chalisa lyrics in telugu | హనుమాన్ చాలీసా తెలుగు సాహిత్యం
Hanuman Chalisa Telugu | hanuman chalisa lyrics in telugu | హనుమాన్ చాలీసా తెలుగు సాహిత్యం

Hanuman Chalisa Telugu Doha

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి ।
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ॥
బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార ।
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ॥

Hanuman Chalisa Telugu Chaupai

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర ।
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర ॥ 1 ॥

రామదూత అతులిత బలధామా ।
అంజని పుత్ర పవనసుత నామా ॥ 2 ॥

మహావీర విక్రమ బజరంగీ ।
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ॥3 ॥

కంచన వరణ విరాజ సువేశా ।
కానన కుండల కుంచిత కేశా ॥ 4 ॥

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై ।
కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై ॥ 5॥

శంకర సువన కేసరీ నందన ।
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన ॥ 6 ॥

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర ।
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర ॥ 7 ॥

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా ।
రామలఖన సీతా మన బసియా ॥ 8॥

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా ।
వికట రూపధరి లంక జలావా ॥ 9 ॥

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే ।
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ॥ 10 ॥

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే ।
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే ॥ 11 ॥

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ ।
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ॥ 12 ॥

సహస్ర వదన తుమ్హరో యశగావై ।
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై ॥ 13 ॥

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా ।
నారద శారద సహిత అహీశా ॥ 14 ॥

యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే ।
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ॥ 15 ॥

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా ।
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా ॥ 16 ॥

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా ।
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ॥ 17 ॥

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ ।
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ॥ 18 ॥

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ ।
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ ॥ 19 ॥

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే ।
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ॥ 20 ॥

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే ।
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ॥ 21 ॥

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా ।
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ॥ 22 ॥

ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై ।
తీనోం లోక హాంక తే కాంపై ॥ 23 ॥

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై ।
మహవీర జబ నామ సునావై ॥ 24 ॥

నాసై రోగ హరై సబ పీరా ।
జపత నిరంతర హనుమత వీరా ॥ 25 ॥

సంకట సే హనుమాన ఛుడావై ।
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ॥ 26 ॥

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా ।
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ॥ 27 ॥

ఔర మనోరధ జో కోయి లావై ।
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ॥ 28 ॥

చారో యుగ ప్రతాప తుమ్హారా ।
హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ॥ 29 ॥

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే ।
అసుర నికందన రామ దులారే ॥ 30 ॥

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా ।
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా ॥ 31 ॥

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా ।
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ॥ 32 ॥

తుమ్హరే భజన రామకో పావై ।
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ॥ 33 ॥

అంత కాల రఘుపతి పురజాయీ ।
జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ ॥ 34 ॥

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ ।
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ॥ 35 ॥

సంకట క(హ)టై మిటై సబ పీరా ।
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా ॥ 36 ॥

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ ।
కృపా కరహు గురుదేవ కీ నాయీ ॥ 37 ॥

జో శత వార పాఠ కర కోయీ ।
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ॥ 38 ॥

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా ।
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా ॥ 39 ॥

తులసీదాస సదా హరి చేరా ।
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ॥ 40 ॥

Hanuman Chalisa Telugu Doha

పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ ।
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ॥
సియావర రామచంద్రకీ జయ । పవనసుత హనుమానకీ జయ । బోలో భాయీ సబ సంతనకీ జయ ।

Hanuman Chalisa Lyrics In telugu

Hanuman Chalisa Lyrics In telugu

Shri Guru Charan Saroj raj
Nija manu Mukura sudhari।
Baranau Raghuvar Bimal Jasu
Jo Dayaku Phala Chari॥
Budheeheen Tanu Jannike
Sumiro Pavan Kumara।
Bal Buddhi Vidya Dehoo Mohee
Harahu Kalesh Vikaar॥

Hanuman Chalisa Telugu Chaupai in English

Jai Hanuman gyan gun sagar ।
Jai Kapis tihun lok ujagar ॥
Ram doot atulit bal dhama ।
Anjani putra Pavan sut nama ॥
Mahabir vikram Bajrangi ।
Kumati nivar sumati Ke sangi ॥
Kanchan varan viraj subesa ।
Kanan Kundal Kunchit Kesha ॥
Hath Vajra Aur Dhwaja Viraje ।
Kaandhe moonj janeu saaje ॥
Sankar suvan kesri Nandan ।
Tej prataap maha jag vandan ॥
Vidyavaan guni ati chatur ।
Ram kaj karibe ko aatur ॥
Prabhu charitra sunibe ko rasiya ।
Ram Lakhan Sita man Basiya ॥
Sukshma roop dhari Siyahi dikhava ।
Vikat roop dhari lank jalava ॥
Bhim roop dhari asur sanhare ।
Ramachandra ke kaj sanvare ॥
Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye ।
Shri Raghuvir Harashi ur laye ॥
Raghupati Kinhi bahut badai ।
Tum mama priya Bharat-hi-sam bhai ॥
Sahas badan tumharo yash gaave ।
As kahi Shripati kanth lagaave ॥
Sankadhik Brahmaadi Muneesa ।
Narad Sarad sahit Aheesa ॥
Yam Kuber Dikpaal Jahan te ।
Kavi kovid kahi sake kahan te ॥
Tum upkar Sugreevahin keenha ।
Ram milaye rajpad deenha ॥
Tumhro mantra Vibheeshan maana ।
Lankeshwar Bhaye Sab jag jana ॥
Yug sahasra yojan par Bhanu ।
Leelyo tahi madhur phal janu ॥
Prabhu mudrika meli mukh mahee ।
Jaladhi langhi gaye achraj nahee ॥
Durgam kaj jagat ke jete ।
Sugam anugraha tumhre tete ॥
Ram duwaare tum rakhvare ।
Hot na agya binu paisare ॥
Sab sukh lahai tumhari sarna ।
Tum rakshak kahu ko darna ॥
Aapan tej samharo aapai ।
Teenon lok hank te kanpai ॥
Bhoot pisaach Nikat nahin aavai ।
Mahavir jab naam sunavai ॥
Nase rog harae sab peera ।
Japat nirantar Hanumat beera ॥
Sankat se Hanuman chhudavai ।
Man Kram Vachan dhyan jo lavai ॥
Sab par Ram tapasvee raja ।
Tin ke kaj sakal Tum saja ॥
Aur manorath jo koi lavai ।
Soi amit jeevan phal pavai ॥
Charon jug partap tumhara ।
Hai parsiddh jagat ujiyara ॥
Sadhu Sant ke tum Rakhware ।
Asur nikandan Ram dulare ॥
Ashta siddhi nav nidhi ke data ।
As var deen Janki mata ॥
Ram rasayan tumhare pasa ।
Sada raho Raghupati ke dasa ॥
Tumhare bhajan Ram ko pavai ।
Janam janam ke dukh bisraavai ॥
Antkaal Raghuvar pur jayee ।
Jahan janam Hari Bhakt Kahayee ॥
Aur Devta Chitt na dharahin ।
Hanumat sei sarv sukh karahin ॥
Sankat kate mite sab peera ।
Jo sumirai Hanumat Balbeera ॥
Jai Jai Jai Hanuman Gosain ।
Kripa Karahun Gurudev ki nayin ॥
Jo shat bar path kare koi ।
Chhutahin bandi maha sukh hoi ॥
Jo yeh padhe Hanuman Chalisa ।
Hoye siddhi saakhi Gaureesa ॥
Tulsidas sada hari chera ।
Keejai Nath Hriday mahn dera ॥

Hanuman Chalisa Telugu Doha in English

Pavan Tanay Sankat Harana
Mangala Murati Roop ।
Ram Lakhan Sita Sahita
Hriday Basahu Soor Bhoop ॥

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro
Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Refresh